นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 . นาย พลกร วงศ์ลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาย สนั่น พรมศิลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย บุญส่ง มาสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก