นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 48,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พลกร วงศ์ลา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
# ผลงานการตีพิมพ์