นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา สุขประเสริฐ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 349,677.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาง นิรมล ศรีชนะ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 125,000.00
3
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 397,834.00
4
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 100,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาสังคม ตามปรัชญาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-07-02
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Guidelines for Improving Healthy Community Applying the Sufficiency Economy Principles in Srisomgrak Tambon Administration Organization in Loei
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : the 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-12-03
ค่าน้ำหนัก : 0.4