นักวิจัย

ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : พระธาตุสาคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขง
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-02-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ชุมชนโบราณบ้านลำภูกับประวัติศาสตร์เมืองหนองบัวลำภู
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-07-02
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความสำคัญของช่องข่าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง (หน้า 179-183)
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-10-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2