นักวิจัย

ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Variety of Local food diets in Lower Mekong sub-region Community of Thailand and Lao PDR
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 03, (2020)
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017)
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-08-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Local food diets and biodiversity in lower Mekong sub-region community of Thailand and lao PDR
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-06-13
ค่าน้ำหนัก : 0.4
5
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : The Process of Desing Inforgraphic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-06-13
ค่าน้ำหนัก : 0.4