นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
2
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 477,279.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาคุณ พฤกษา สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : สถานการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.6