นักวิจัย

นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยพืชสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

1 . นางสาว กานต์ธิดา แก้วอาษา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2