นักวิจัย

นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (p.513-527)
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

1 . ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย ณัฐสิทธิ์ พาภักดี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาย นนทชัย เลิศขามป้อม
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2