นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Fatty Acids and an Ester from Leves of Nillettia utilis Dunn
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Journal : Science and Technology 2020, (28)3
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Fatty Acids and Ester from the leaves of Millettia utilis Dunn
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Science and Technology 2020 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กค.63-กย.63
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-01
ค่าน้ำหนัก : 1.0
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : A triterpenoid and Steroids from the Twigs of Millettia utilis Dunn. And Their Antioxidant Activities
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : Naresuan University Science and Technology 2020 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มค.-มีค.63
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ค่าน้ำหนัก : 1.0
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเอทิลแอซีเตทในเปลือกชงโค Bauhinia saccocalyx Pierre
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-04-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีเบื้อต้นจากสารสกัดหยาบเฮกเซน ของเปลือกลำต้นสะทอนวัว Millettia utilis Dunn
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-04-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : กรดอินทรีย์โซ่ตรงยาว เอสเทอร์และสเตอรอยด์จากกิ่งสะทอนวัน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งสะทอน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-04-04
ค่าน้ำหนัก : 0.8
8
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ผลของแป้งปรับแต่งโครงสร้างเบลนด์ยางธรรมชาติต่อสมบัติของไฮโดรเจล
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-04-20
ค่าน้ำหนัก : 0.2
ชื่อผู้วิจัย : 1.ดร. ภัทรานุช ผงสุข สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : สเตอรอยด์จากส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนในกิ่งสะทอนวัว
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-04-20
ค่าน้ำหนัก : 0.2
10
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : พิเพอรีนและสติกมาสเตอรอลจากลำต้นสะค้าน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-03-22
ค่าน้ำหนัก : 0.2