นักวิจัย

นาย อนุชา วิลัยแก้ว


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 308,246.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย อนุชา วิลัยแก้ว สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 69,563.00
3
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 946,341.00
4
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 65,000.00
5
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
6
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
7
ชื่องานวิจัย : นโยบายการค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแหล่งทุนวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)งบประมาณ 410,382 บาท (ร้อยละ 30 จากทุนวิจัย 1,367,940 บาท, จำนวนนักวิจัย 3 คน) นักวิจัย นายอนุชา วิลัยแก้ว = สัญญาตามรูปที่ถ่ายครับ
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 1,367,940.00
8
ปี : 2561
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 1,367,940.00
9
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 479,000.00
10
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 683,000.00
11
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 550,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ป่าชุมชนดงสามขา: มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2