นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การค้าชายแดนการลงทุน ผู้ประกอบการจังหวัดเลยเชื่อมโยงผู้ประกอบการอีสานตอนใต้และประเทศกัมพูชา
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ์ บังเกิด
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 479,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก