นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการบําบัดผู้ป่วยจิตเวช
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 32,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก