นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเก็บพลังงานในรูปความร้อนไฟฟ้า และจลนศาสตร์
1 . นาย วุฒิไกร จํารัสแนว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 624,743.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาชุดทดลองการรับ-ส่งสัญญาแสง
1 . นาย วุฒิไกร จํารัสแนว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาสถานีวัดความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และความชื้น
1 . นาย วุฒิไกร จํารัสแนว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 95,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก