นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ชุดควบคุมโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ
1 . นาย อานนท์ ศิริไทย
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 61,900.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก