นักวิจัย

นางสาว ศรัญยา สุขนิรันดร


สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านตูบโกบ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

1 . ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นางสาว อาริสา ป้านภูมิ
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3 . นางสาว ศรัญยา สุขนิรันดร
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4 . นางสาว สาธิกา จันทะพินิจ
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5 . นางสาว อินทุอร นิลบรรพต
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2