นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ฯ
2 . นาย ญาณเวทย์ เหมือนพร้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย บุคลากร สมไสย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก