นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การสำรวจคลังสินค้าบนเส้นทางอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย-หลวงพระบาง สปป.ลาว
1 . นางสาว พิทยา หรุดคง
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก