นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียน Job Interview, Job Application and Resume โดยการอธิปรายเพิ่มเติมและอภิปรายระหว่างกลุ่มเรียนโดยผ่าน Social Media (Facebook) ของนักศึกษากลุ่ม LM 03
1 . นาง กุลกวิลตร์ นันรวีโรจน์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก