นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
1 . นางสาว เมชยา ศรีหนองกุง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหลักการบัญชีชั้นต้น เรื่อง การจดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นางสาว เมชยา ศรีหนองกุง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก