นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ


สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การวิเคราะห์แนวโน้มรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 35,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : สภาพการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : การศึกษาความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2