นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการสังเคราะห์เปลือกหอยในท้องถิ่นจังหวัดเลย
1 . นางสาว มัลลิกา พุดแดง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย ชลาสิทธิ์ สุพรรณท้าว
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
4 . นางสาว ณัฐริญา มงคลพงศ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 32,500.00
2
เรื่องวิจัย : เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการตรวจสอบภายใน เรื่อง การประเมินผลควบคุมภายใน โดยใช้วิธีการสอนแบบจิกซอร์ (Jigsaw problem solving) ของนักศึกษา บ.5416 ข
1 . อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว มัลลิกา พุดแดง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาย ชลาสิทธิ์ สุพรรณท้าว
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
5 . นางสาว ณัฐริญา มงคลพงศ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 32,500.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก