นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : โครงการย่อย 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2 . นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ดร. วิศิษฐศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาง รภัสสา ชาติกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 724,751.00
2
เรื่องวิจัย : แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ : บุคลิกภาพในงานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม
1 . นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก