นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย สถาพร บริบูรณ์วัฒน์
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
2 . นาย ทรัพย์อนันต์ พละบุตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
2
เรื่องวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพ
1 . นาย สถาพร บริบูรณ์วัฒน์
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
2 . นางสาว วสมฤทัย วงษาหมี
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
3 . นางสาว ฐิติมา โสภางาม
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก