นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การใช้แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Listen Up เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเชื่อมประโยคในบทความภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1 . หม่อมหลวง บราลี สุทัศนีย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก