นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา แสงสว่าง


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้างพันธุ์พื้นเมือง : ภูมินิเวศแปลงข้าวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017)

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา แสงสว่าง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2