นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามความต้องการของผู้ประกอบการ
1 . นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ยุทธภูมิ ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว ประกาย นามผา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว มัลลิกา คำบูชา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
5 . นาง อรอะนงค์ หล่มเหล่า
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
6 . นางสาว ธารินี จันดาสี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
7 . นาย พิพัทธ์ วังคำ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
8 . นาง ณัฐฐิญา สุขะ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก