นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน และงบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมโดย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต ทิพรส
สังกัด : กองพัฒนานักศึกษา
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก