นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : สภาพการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชนเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
1 . รองศาสตราจารย์ กฤษณา บุตรปาละ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 56,200.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก