นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ผลของการฝึกด้วยตารางเก้าช่องและความเข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย เพสยันดร์ ทิพรส
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก