นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ขั้นตอนวิธีใหม่สำหรับวงศ์ของปัญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไปเชิงแยกและปัญหาจุดตรึง
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
2
เรื่องวิจัย : วิธีการทำซ้ำแบบทั่วไปสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพและปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิรต์
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
เรื่องวิจัย : วิธีการทำซ้ำแบบทั่วไปสำหรับปัญหาความเป็นไปได้แบบแยกและปัญหาเชิงดุลยภาพผสม ในปริภูมิฮิลเบิรต์
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก