นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ผลการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกแบบสถานี
1 . นาย วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการกระโดดเชือกเพื่อพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของนักศึกษาสาขาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
1 . นาย วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องและแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกษา
1 . นาย วรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก