นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและด้านความอ่อนตัวโดยใช้แบบฝึกการเคลื่อนไหวทางกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1 . นาย นพพร แก้วมาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก