นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1 . นาง ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชัย โปธิ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 . นาย เชาวฤทธิ์ ศรีหา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก