นักวิจัย

นาย ชัยรัต สุทนต์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยบูรณาการ ความร่วมมือของธุรกิจประกันชีวิตในจังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.

2 . นาย ชัยรัต สุทนต์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 . รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8