นักวิจัย

นาย อาพล อาจทอง


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นาย กิติพงษ์ สุวรรณชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นางสาว ชลิตา สานุสัตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย ธนวัฒน์ ศิริกันรัตน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาย วัชรากร ถาธิราช
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นาย อาพล อาจทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 . ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2