ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

# ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง เงินภายใน เงินภายนอก รวม สัดส่วนต่อคน เทียบคะแนน
1 พ.ศ. 2559 393 14,751,318 3,755,150 18,506,468 47,090 5
2 พ.ศ. 2560 388 10,003,006 6,717,232 16,720,238 43,093 5
3 พ.ศ. 2561 381.5 11,053,820 7,173,582 18,227,402 47,778 5
4 พ.ศ. 2562 378 17,347,981 4,813,792 22,164,713 58,637 5
5 พ.ศ. 2563 366 7,967,240 39,820,500 47,787,740 130,568 5


จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )
# สังกัดคณะ งบประมาณ จำนวนอาจารย์ประจำ ค่าเฉลี่ยต่อคน ระดับคะแนน ##
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )
1 คณะครุศาสตร์ 8,576,500 91 94,247.25 18.84 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,650,000 82 56,707.32 11.34 5
3 คณะวิทยาการจัดการ 25,160,000 66 381,212.12 76.24 5
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,532,500 95 79,289.47 6.60 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,713,740 26 65,913.08 5.49 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 150,000 6 25,000.00 5.00 5
ผลรวมทั้งหมด 47,782,740 366 130,553.93 20.58 5
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )
# คณะ/สำนัก จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
1 คณะครุศาสตร์ 18 8,576,500
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 4,650,000
3 คณะวิทยาการจัดการ 23 25,160,000
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 7,532,500
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 1,713,740
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 3 150,000
ผลรวมทั้งหมด 121 47,782,740


ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี

#

ปีการศึกษา

จำนวน
อาจารย์
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน รวมจำนวน
ผลงาน
ร้อยละผลรวม
ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1 พ.ศ. 2559 414 97 36 36 24 6 199 24.20 / 6 = 4.04 4.04
2 พ.ศ. 2560 414 268 33 35 25 8 369 30.00 / 6 = 5.00 5
3 พ.ศ. 2561 393.50 278 21 22 33 18 372 30.00 / 6 = 5.00 5
4 พ.ศ. 2562 386 226 22 30 26 29 333 30.00 / = 5.00 5
5 พ.ศ. 2563 373.50 200 16 36 13 20 285 27.32 / 6 = 4.56 4.56

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ( กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )
# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
1 คณะครุศาสตร์ 91 66 23.00 25.27 5.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82.5 61 19.40 23.51 5.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 67 40 15.80 23.58 5.00
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 101 97 33.20 32.87 5.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 17 6.20 23.84 3.97
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 6 4 0.80 13.33 3.33
ผลรวมทั้งหมด 373.5 282 140.53 4.55