รายละเอียด ข้อมูลงานวิจัย (ทุนภายใน)

 

[รายละเอียด] โครงการวิจัย (ทุนภายใน)

# ปี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย/คณะ/สำนัก งบประมาณ
1 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000954
บทบาทของเมืองนครสวรรค์ในประวัติศาสตร์สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีระวัฒน์ แสนคำ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
2 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000953
ลักษณะภาวะผู้นำต่อการสืบสานมรดกเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
3 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000952
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพลินพิศ โพธิ์วัน และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
4 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000952
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อำภาภัทร์ วสันต์สกุล และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
5 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000951
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่องการถ่ายภาพแฟชั่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสหสาขาที่เลือกเรียนวิชาการถ่ายภาพแฟชั่นระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
6 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000950
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในรายวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เรื่อง มุมมองเชิงกระบวนการของโซ่อุปทาน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วาสนา ดิษฐพรม
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
7 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000949
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วรากรณ์ ใจน้อย
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
8 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000948
อิฐดินดิบยางพาราดินซีเมนต์เพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติกร ศรีลานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
9 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000947
การพัฒนาชุดความรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูในโรงเรียนขนาดเล็ก   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
10 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000945
การพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาโดยใช้กิจกรรมกลุ่มวาดภาพจิตรกรรมไทยฝาผนัง:กรณีศึกษาเจดีย์บ้านวังผา อ.ปากชม จ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัจฉรา หนูใหม่ และคณะ
คณะครุศาสตร์
40,000.00
11 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000944
การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริม (AR) สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
12 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000943
การพัฒนานาโนไลโปโซมจากไขมันของเมล็ดยางพาราและผลโทงเทงเพื่อห่อหุ้มสารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุวัชชัย มิสุนา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000.00
13 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000942
กระบวนการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70,000.00
14 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000941
แบบฝึกทักษะการบรรเลงดับเบิลเบสตามแนวคิดการจัดการรูปแบบอัตราจังหวะผสมผสานของลาร์รี่ เกรนาเดียร์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
15 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000940
การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้กิจกรรมบอร์ดเกม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐกร หิรัญโท
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
30,000.00
16 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000936
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายวิชาการสอนจังหวะในดนตรีไทยเรื่องการปฏิบัติหน้าทับกลองแขกโดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วราวุฒิ เรืองบุตร
คณะครุศาสตร์
5,000.00
17 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000935
การวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จิราวดี กำยาน
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
18 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000934
การบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อภิรดี คำไล้
คณะวิทยาการจัดการ
60,000.00
19 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000933
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการออกกำลังกายด้วยจังหวะไทยกายบริหารกับการเดินเร็วที่มีผลต่อระดับอัลฟ่าอะไมเลสในน้ำลายของผู้สูงอายุ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยรรยงค์ พานเพ็ง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000.00
20 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000932
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง 12 ตำนาน พระปริตรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน วัดป่าภูผาล้อม อ.เมือง จ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไกรฤกษ์ แสวงผล และคณะ
คณะครุศาสตร์
60,000.00
21 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000931
ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในเขตวนอุทยานผางาม และวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติ ตันเมืองปัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000.00
22 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000930
การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิทธิชัย อินลุเพท และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80,000.00
23 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000929
การศึกษากิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มหิธร จิตตเกษม และคณะ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
80,000.00
24 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000928
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฝ้ายพื้นเมืองเพื่อการผลิตฝ้ายอินทรีย์ในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มาริษา เดอ เบลส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
347,505.00
25 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000927
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกฝ้ายให้ได้มาตรฐานแปลงปลูกฝ้ายอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วัลลภ ทาทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
320,000.00
26 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000926
พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ประจำปีการศึกษา 2562   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349,000.00
27 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000925
การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
รวัฒน์ มันทรา และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
250,000.00
28 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000924
การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:กรณีการวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
160,000.00
29 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000923
ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อนุชา วิลัยแก้ว และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
308,246.00
30 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000922
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชาสู่มาตรฐาน: กลุ่มผ้าไหมและเครื่องจักรสานจากกก บ้านป่าหม้อ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
รวัฒน์ มันทรา และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
150,000.00
31 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000921
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและดึงข้อมูล JSON มาแสดงแผลบนโมบายแอปพลิเคชันของนักศึกษาหมู่เรียน บ.6008 โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ QCC   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไหมคำ ตันติปทุม
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
32 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000919
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จรัสศรี ศรีโภคา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
33 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000918
การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหยอดและกวนผสมน้ำกรดสำหรับผลิตยางก้อนถ้วยบนต้นยางพารา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศิวกร แก้วรัตน์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58,000.00
34 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000917
การพัฒนาการเขียนเค้าโครงการวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
35 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000916
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการภาษีอากร (3522501) เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยวิธีการเรียนแบบจับคู่ดูแลซึ่งกันและกันของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน LNO3   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพลินพิศ โพธิ์วัน
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
36 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000915
การบาดเจ็บกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในจงหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กวิน บุญประโคน
คณะครุศาสตร์
40,000.00
37 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000914
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค.5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิมิตร ตาน้อย
คณะครุศาสตร์
5,000.00
38 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000913
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุรศักดิ์ ตาน้อย
คณะครุศาสตร์
5,000.00
39 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000912
การพัฒนาทักษะการเขียนบทนำการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้การเรียนรู้จากลงมือปฏิบัติ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทราพร เกษสังข์
คณะครุศาสตร์
5,000.00
40 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000911
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตไทยและโน้ตสากลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
41 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000910
การจัดการความรู้นวัตกรรมการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยตารางสรุปปัญหาไขว้เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
42 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000909
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฏีแรงจูงใจในรายวิชาการวิจัยดิจิตอลอาร์ต ปีการศึกษา 2562   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
43 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000908
การพัฒนาทักษะการพูดบรรยายเชิงธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
44 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000907
การพัฒนารูปแบบการผลิตหน้ากากผีตาโขนประยุกต์สมัยใหม่เชิงพาณิชย์สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เชิดเกียรติ กุลบุตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
45 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000906
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิลัยพร ยาขามป้อม และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
46 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000906
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิลัยพร ยาขามป้อม และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
47 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000905
ความรู้และความตระหนักของประชาชนจังหวัดเลยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมธาคุณ พฤกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
48 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000904
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจผ่านการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือนำเสนอเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปัทมา ปัญญาใส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
49 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000903
ผลของการใช้กากปลาร้าเป็นแหล่งแคลเซียมต่อสมรรถนะการผลิตไข่   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศรุติวงศ์ บุญคง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
50 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000903
ผลของการใช้กากปลาร้าเป็นแหล่งแคลเซียมต่อสมรรถนะการผลิตไข่   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุธาสินี ครุฑธกะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
51 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000902
การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่สูงในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อรทัย จิตไธสง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
52 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000901
แนวทางการพัฒนารูปแบบการการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปรียาพร อมรหิรัฐวงศ์ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
53 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000900
ตามรอยชนเผ่าไทแดงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกลืม:กรณีศึกษาชนเผ่าไทแดง บ้านห้วยผักเน่า ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มนตรี คำวัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
54 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000899
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มัสยา ราชวงษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
55 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000898
การสร้างแบบฝึกหัดกีตาร์คลาสสิกจากเทคนิคการบรรเลงของฟรานชิสโก ทาร์เรกา ในบทเพลงคาปริชโชอาหรับแกรนโคตา และเอลคานาวอลเดอเวเนเชีย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชานน สืบสม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
56 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000897
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100,000.00
57 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000896
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
58 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000895
เมืองเชียงคาน:การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝั่งแม่น้ำโขง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีระวัฒน์ แสนคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
59 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000894
กลยุทธ์การสร้างสรรค์อาหารจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิระ อิสโร และคณะ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
152,000.00
60 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000893
ผลของการสอนกลวิธีการประเมินตนเองต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พัชรินทร์ ดวงศรี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000.00
61 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000892
การวิเคราะห์แร่ธาตุในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว:กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและเมืองชนะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ฐิตินันท์ ธรรมโสม และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350,000.00
62 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000891
การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จิตติมา พีรกมล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
363,825.00
63 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000890
สัณฐานชีววิทยาและลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในถิ่นฐานที่ปลูกในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มาริษา เดอ เบลส์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
329,189.00
64 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000889
การบูรณาการภูมิปัญญาการใช้ใบย่านางและขมิ้นสำหรับการแปรรูปหน่อไม้อบแห้งโดยใช้เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปานฤทัย พุทธทองศรี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447,921.00
65 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000888
การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตรในท้องถิ่น (รำเดือยและปลายเดือย) เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเลยและเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445,473.00
66 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000887
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหม่ำและไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโคพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
416,268.00
67 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000886
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองข้าวเหนียวดำลืมผัว บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ประภาศรี เติมสายทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
250,000.00
68 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000885
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกิ่งสะทอน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
325,364.00
69 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000884
ทุนทางสังคมกับจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย-ลาวจังหวัดเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุ่มแม่น้ำเหือง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403,825.00
70 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000883
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านทรายขาวตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นพพล แก่งจำปา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198,000.00
71 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000882
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังกรณีศึกษาบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
417,244.00
72 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000881
การปรับปรุงสมบัติที่ผิวของตะขอทออวนโดยการเคลือบผิวด้วยเทคนิคสปัตเตอริง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
423,938.00
73 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000880
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้ำ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐชัย โปธิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
408,000.00
74 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000879
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นรุวรรณ อยู่สำราญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259,979.00
75 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000878
การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314,636.00
76 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000877
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุพรรณี พฤกษา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190,645.00
77 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000876
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100,356.00
78 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000875
การพัฒนาเตาอบแห้งยางพาราด้วยวิธีการผสมผสานพลังงานความร้อน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วุฒิภัทร จำรัสแนว และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
425,000.00
79 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000874
การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพสำหรับเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานต์ จันทระ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
378,635.00
80 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000873
การพัฒนาเครื่องนวดยางควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
407,034.00
81 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000872
การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปยางเครพที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วุฒิภัทร จำรัสแนว และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
387,912.00
82 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000871
การวิเคราะห์วิตามินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นภัสสร วงเปรียว และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333,102.00
83 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000870
การวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุวัชชัย มิสุนา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350,000.00
84 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000869
การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิรมล ศรีชนะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349,677.00
85 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000868
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเตาโปงกับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุชาดา พรหมโคตร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
425,000.00
86 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000867
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425,000.00
87 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000866
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวนอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อลิสา โวหารกล้า
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
88 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000865
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไหมคำ ตันติปทุม
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
89 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000864
การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพลินพิศ โพธิ์วัน
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
90 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000863
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ นวัตกรรมองค์กรการได้เปรียบทางการแข่งขันต่อความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศศิธร กกฝ้าย
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
91 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000862
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านด่านศุลกากรหนองคาย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
92 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000861
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพ็ญนภา แสงโสดา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
40,000.00
93 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000860
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
94 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000859
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วีระยุทธ รัชตเวชกุล
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
95 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000858
การสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธิติญา เหล่าอัน
คณะครุศาสตร์
50,000.00
96 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000857
พัฒนาชุดบอร์ดอุปกรณ์ทดลองสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96,000.00
97 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000856
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จารุพร มีทรัพย์ทอง
คณะวิทยาการจัดการ
100,000.00
98 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000855
ความสามารถในการสร้างคุณค่าของธุรกิจสปา ในประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สัญชัย เกียรติทรงชัย
คณะวิทยาการจัดการ
100,000.00
99 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000854
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลิลิตสุทธกรรม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐรช จอมพารา