รายละเอียด ข้อมูลงานวิจัย (ทุนภายใน)

 

[รายละเอียด] โครงการวิจัย (ทุนภายใน)

# ปี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย/คณะ/สำนัก งบประมาณ
1 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000194
การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนนสายหลักและสายรองในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนัญชัย บุญหนัก และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
2 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000193
การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนัญชัย บุญหนัก และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
3 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000192
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัจฉรียา คำยัง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
4 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000191
การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขง บ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย : ความชุกและความหนาแน่นของประชากร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยุวลี สีเสา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
5 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000190
การใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้งสาลีในชิฟฟ่อนเค้ก   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เกษร น้อยนาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
6 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000189
การพยากรณ์เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
7 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000188
การพัฒนาวงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตด้วยชุดอุปกรณ์อาร์ดุ่ยโน่   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
8 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000187
การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
9 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000186
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100,000.00
10 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000185
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ เรื่อง ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.6008 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAL:Computer Assisted Instruction   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
11 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000184
แนวทางการพัฒนากิจการโรงงานเพื่อเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
12 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000183
ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สกุลไทย ป้อมมะรัง
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
13 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000182
ผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นริศรา ธรรมรักษา
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
14 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000181
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Leaning Together) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพลินพิศ โพธิ์วัน
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
15 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000180
ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2560 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5904T สาขาวิชาการบัญชี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
16 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000179
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ การผลิตและการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่องการพยากรณ์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมทยา อิ่มเอิบ
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
17 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000178
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม : รูปแบบของผู้นำในองค์การโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อารีรัตน์ ภูธรรมะ
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
18 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000177
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
คณะวิทยาการจัดการ
46,000.00
19 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000176
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดและเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จีราวัฒน์ มันทรา
คณะวิทยาการจัดการ
103,100.00
20 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000175
รูปแบบการสื่อสารของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
คณะวิทยาการจัดการ
266,500.00
21 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000174
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
คณะวิทยาการจัดการ
311,700.00
22 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000173
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค ฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิกร น้อยพรม
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
23 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000172
กลยุทธ์การจัดการโดยตัวแบบ 7S Mckinsey ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อภิรดี คำไล้
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
24 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000171
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิกร น้อยพรม
คณะวิทยาการจัดการ
35,000.00
25 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000170
ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและการเติบโตของเทคโนโลยีที่มีต่อฯประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
คณะวิทยาการจัดการ
80,000.00
26 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000169
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ ฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
รดาศา เนตรแสงสี
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
27 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000168
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องวงจรนับแบบใช้บอร์ด CPLD   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศิวกร แก้วรัตน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,000.00
28 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000167
การสร้างเครื่องนับจำนวนโบลว์เคาท์ของการตอกเสาเข็มด้วยเทคโนโลยีอิมเมจโปรเซสซิ่ง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชัยยศ คำมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35,000.00
29 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000166
การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเมล็ดถั่วดาวอินคา โดยใช้กระบวนการอบแห้งแบบ 2 ขั้นตอน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
415,700.00
30 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000165
เรื่องที่ 3 การออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการผลิตมะพร้าวแก้ว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภาณุมาศ พรหมเทศ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
336,677.00
31 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000164
เรื่องที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วตามมาตรฐานอาหาร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานต์ จันทระ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
311,386.00
32 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000163
เรื่องที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วมาตรฐานอาหาร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
343,152.00
33 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000162
แผนงานการพัฒนากระบวนการผลิตวิสาหกิจ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
83,785.00
34 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000161
การปรับปรุงคุณภาพดินภูเขาเพื่องานก่อสร้างถนน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติกร ศรีลานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
35 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000160
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
คมยุทธ ไชยวงษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
36 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000159
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกนิวเมติกส์ด้วยซอฟต์แวร์ FluidSim   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมืองมล เสนเพ็ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
37 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000158
การศึกษาการผสมเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อความแข็งแรงในวัสดุซีเมนต์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วันชาติ สุพรมพิทักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
38 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000157
การเตรียมเนื้อดินปั้นเทอราคอตต้า จากแหล่งดินบ้านน้ำภู จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
39 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000156
การจัดการเทคโนโลยีท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษารถดัดแปลงอเนกประสงค์สำหรับงานเกษตร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
200,000.00
40 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000155
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เรือ่ง บริการให้คำปรึกษาสำรหับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปารีญา ราพา
คณะครุศาสตร์
5,000.00
41 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000154
การเปรียบเทียบผลการแสดงออกทางสุนทรียะจากการฝึกปฏิบัติประเมินงานศิลปะก่อนและหลังให้ข้อมูลประกอบภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
คณะครุศาสตร์
5,000.00
42 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000153
การวิเคราะห์อภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศิริพร ศรีจันทะ และคณะ
คณะครุศาสตร์
47,250.00
43 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000152
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิเชษฐ์ นันทะศรี
คณะครุศาสตร์
20,000.00
44 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000151
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการใช้นิทานภาษาอังกฤษ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วัชรีย์ ร่วมคิด
คณะครุศาสตร์
40,000.00
45 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000150
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นครูปฐมวัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อุบล เวียงสมุทร
คณะครุศาสตร์
20,000.00
46 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000149
การสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ และคณะ
คณะครุศาสตร์
277,200.00
47 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000148
การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องงานประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
คณะครุศาสตร์
277,500.00
48 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000147
การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
226,500.00
49 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000146
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัมราภรณ์ หนูยอด และคณะ
คณะครุศาสตร์
231,700.00
50 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000145
ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยด้านทักษะพื้นฐาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
คณะครุศาสตร์
40,000.00
51 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000144
กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุขุม พรมเมืองคุณ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
52 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000143
การพัฒนาความสามารถด้านการสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติ วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทราพร เกษสังข์
คณะครุศาสตร์
5,000.00
53 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000142
การพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำภาคเรียน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วัชรีย์ ร่วมคิด
คณะครุศาสตร์
5,000.00
54 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000141
ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีด้านสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในศตวรรษที่ 21   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อำนวย อรรจนาทร
คณะครุศาสตร์
30,000.00
55 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000140
การกำหนดนโยบายแบบมุ่งเป้าตามกรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย และคณะ
คณะครุศาสตร์
60,000.00
56 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000139
การพัฒนาทักษะการออกแบบเขียนภาพประกอบในงานทัศนศิลป์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในสถานศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์
คณะครุศาสตร์
20,000.00
57 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000138
การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศศิธร ขันติธรางกูร และคณะ
คณะครุศาสตร์
25,000.00
58 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000137
การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงในวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชัยมงคล ปินะสา และคณะ
คณะครุศาสตร์
20,000.00
59 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000136
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุรศักดิ์ ตาน้อย
คณะครุศาสตร์
20,000.00
60 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000135
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานการปฏิบัติดนตรี เรื่อง เครื่องสาย ซออู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วราวุฒิ เรืองบุตร
คณะครุศาสตร์
5,000.00
61 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000134
รูปแบบการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายในห้องเรียน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
คณะครุศาสตร์
40,000.00
62 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000133
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วีนัส ภักดิ์นรา
คณะครุศาสตร์
30,000.00
63 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000132
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินการปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นันทพร กงภูเวช และคณะ
คณะครุศาสตร์
30,000.00
64 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000103
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อนุภูมิ คำยัง และคณะ
คณะครุศาสตร์
20,000.00
65 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000102
ผีตาโขนม่วนซื่น : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมจากแรงบันดาลใจสีสันงานประเพณีผีตาโขน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
66 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000101
การพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนกลุ่มบ้านบุ่งสไล่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
67 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000100
การศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พงษ์เทพ บุญเรือง และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
68 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000099
การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยโครงการประกวดวาดภาพจิตกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
69 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000098
โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มนตรี คำวัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
70 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000097
การใช้หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
71 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000096
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
72 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000095
การพัฒนาเยาวชนให้รู้รักสามัคคีและเป็นพลเมืองดีของจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000.00
73 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000094
นวัตกรรมการพัฒนาผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตจังหวัดเลยเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000.00
74 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000093
การศึกษากระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ความรัก ความสามัคคี ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผ่านกิจกรรมศิลปกรรมเชิงสุนทรียภาพ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
200,000.00
75 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000092
การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สุงอายุในชุมชนบ้านภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
150,000.00
76 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000091
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะพร ศรีวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
77 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000090
การจัดการเรียนรู้หลักการพัฒนาชุมชนแบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีแห่งประชาธิปไตย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
78 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000089
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
79 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000088
รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเขตจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนภัทร ใจเย็น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
80 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000087
รูปแบบการค้าในตลาดท้องถิ่นข้ามชาติไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และบ้านบ่อแตนแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15,000.00
81 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000086
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เยาวพา กองเกตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
82 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000085
ผลการใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พนิดา ตาสี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38,820.00
83 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000084
ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อครูพี่เลี้ยง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
84 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000083
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวขึ้นภูโดยรถอีแต๊ก ระหว่างชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิด จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
85 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000082
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนแบบพื้นบ้านอีสาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
86 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000081
แนวทางการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อรนิต ประนมไพร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
87 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000080
ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาจริยธรรมประชาชน:กรณีศึกษาพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25,000.00
88 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000079
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
89 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000078
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าถึงสิทธิในกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ดวงพร บุญเลี้ยง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
90 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000077
การศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปาริชาติ แสงระชัฎ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
91 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000076
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชมพูนุท ธีราวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
92 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000075
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม โดยใช้เกมการศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัจฉรียา คำยัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5,000.00
93 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000074
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในป่าชุมชน อ.นาด้วง จ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35,000.00
94 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000073
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส (เอชพีวี) มะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีของเยาวชนหญิงในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มธุรส ชลามาตย์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
95 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000072
การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการรับรู้ 9 สถานที่สักการะในจังหวัดเลย รูปแบบภาพสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จิตราภา คนฉลาด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
96 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000071
การศึกษาแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสและแร่ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยมูลด้วงมะพร้าว อ.นาด้วง จ.เลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรชนก บุญลับ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
97 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000070
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกาแฟที่สกัดจากกากกาแฟ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการสังเคราะห์เปลือกหอยกาบใหญ่   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มัลลิกา หล้าพันธ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
98 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000069
การประเมินคุณภาพน้ำด้วยตัวชี้วัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ บริเวณห้วยน้ำลาย อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เนตรนภา เกล็ดจีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
99 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000068
การวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิกและไตรท์ในแหนมไส้กรอกอีสานและหมูยอในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุพัฒน์ พระเมืองคง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
100 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000067
แนวทางการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศของเด็กศูนย์เด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะพงษ์ ชุมศรี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40,000.00
101 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000066
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนบ้านโคก ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานดา ปุ่มสิน และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
102 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000065
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคพืชผักสวนครัวของประชาชน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เนตรนภา พงเพ็ชร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
<