รายละเอียด ข้อมูลงานวิจัย (ทุนภายใน)

 

[รายละเอียด] โครงการวิจัย (ทุนภายใน)

# ปี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย/คณะ/สำนัก งบประมาณ
1 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000307
เรื่องที่ 2 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย จำนวน 228,411 บาท   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
228,411.00
2 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000306
เรื่องที่ 1 การสังเคราะห์วรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านของจังหวัดเลย จำนวน 195,547 บาท   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วรางคณา ทวีวรรณ และคณะ
คณะครุศาสตร์
195,547.00
3 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000305
แผนงาน การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย จำนวน 225,342 บาท   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
255,342.00
4 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000299
การพัฒนาระบบรู้จำลายมืออักษรภาษาไทดำด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้ Deep belief network เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทดำ ชุมชนวัฒนธรรมไทดำ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57,600.00
5 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000298
โมเดลการเรียนการสอนและฝึกอบรมหุ่นยนต์สำหรับแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อุดมพล นาอุดม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,000.00
6 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000297
การสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลป่วนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75,000.00
7 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000296
การสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พันธ์ทิวา กระจาย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100,000.00
8 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000295
การสร้างแบบฝึกหัดกีตาร์คลาสสิก จากเทคนิคการบรรเลงของฟรานชิสโก ทาร์เรกา ในบทเพลงคาปริชโชอาหรับ แกรนโคตา และเอลคานาวอลเดอเวเนเซีย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชานน สืบสม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
9 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000294
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5402 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทางตรง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
10 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000293
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5306 เรื่องการวิเคราะห์งานโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : ซิปปา โมเดล   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อภิรดี คำไล้
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
11 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000292
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบันทึกบันชีเกี่ยวกับทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน บ.5301 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เกศนี จึงวัฒนตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
12 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000291
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิศิษฐศิริ ชูสกุล
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
13 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000290
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5201 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบรอษัทร่วม โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
14 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000289
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาสาขาวิชาจัดการทั่วไป บ.5406 เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
15 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000288
ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สื่อประสมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง มารยาทการเข้าสังคม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เหมวดี กายใหญ่
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
16 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000287
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ : สื่อมวลชนยุคใหม่ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส.5401 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
17 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000286
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TAI   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
18 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000285
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นความจำ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วรรณวิสา ไพศรี
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
19 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000283
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อารีรัตน์ ภูธรรมะ
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
20 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000282
ชุดควบคุมโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อานนท์ ศิริไทย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
61,900.00
21 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000281
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอนิกส์ที่สถานประกอบการคาดหวัง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชัยยศ คำมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37,500.00
22 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000279
เครื่องบดปลายเดือยเพื่อผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเกษตรรายย่อย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86,000.00
23 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000278
การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ประกาศิต ปราบพาล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
24 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000277
ผีขนน้ำ : การปรับตัวของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเชียงคานสู่การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไทยโรจน์ พวงมณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35,000.00
25 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000276
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
26 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000275
การศึกษาการวัดอัตราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วย Current Pulse Response   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สมชาติ โสนะแสง และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
90,000.00
27 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000274
การจัดการระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน:ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตําบลชัยพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย กับกลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุบล ตําบลกุดแห่ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
28 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000273
การคู่เข้าของผลเฉลยสําหรับปัญหาของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น โดยระเบียบวิธีการทําซ้ําแปรผัน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มนตรี ต่อวัฒนบุญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5,000.00
29 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000272
การศึกษาผลการแช่น้ําต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแกมมาแอมิโนบิวเทริกแอซิด(GABA) ในข้าวไร่งอกกล้อง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นภัสสร วงเปรียว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80,000.00
30 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000271
วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มาณพ ประวาลลัญฉกร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
31 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000270
คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะพร ศรีวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
32 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000269
ผลของการเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พนิดา ตาสี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31,650.00
33 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000268
สภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อํานวย อรรจนาทร
คณะครุศาสตร์
40,000.00
34 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000267
การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักธรรมาธิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ประจวบ สุขสมบูรณ์
คณะครุศาสตร์
80,000.00
35 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000266
การพัฒนาสถานีวัดความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และความชื้น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วุฒิไกร จํารัสแนว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
95,000.00
36 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000265
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประเพณีผีตาโขน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
37 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000264
การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
คณะครุศาสตร์
50,000.00
38 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000263
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
คณะครุศาสตร์
40,000.00
39 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000262
ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการบําบัดผู้ป่วยจิตเวช   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน
คณะครุศาสตร์
32,000.00
40 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000261
การพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตําบลจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50,000.00
41 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000260
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปัทมา สิงหนุต และคณะ
คณะครุศาสตร์
40,000.00
42 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000259
การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สําหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนาพูน วงค์ษา
คณะครุศาสตร์
45,000.00
43 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000258
สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-SI-Ca-P-0   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วัชรินทร์ เดชกุลทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90,000.00
44 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000257
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาน้ําผักสะทอนเพื่อการแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นฤมล ปัญญาวชิโรภาส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80,000.00
45 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000256
การศึกษาสภาพและความต้องการของโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และหนองบัวลําภู เพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ
คณะครุศาสตร์
70,000.00
46 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000256
การศึกษาสภาพและความต้องการของโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และหนองบัวลําภู เพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัจฉรา วรรธนานันท์
คณะครุศาสตร์
70,000.00
47 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000255
การสร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ว.5312   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อุดมพล นาอุดม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2,000.00
48 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000254
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสิถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ: สิถิติเชิงพรรณนาและสิถิติเชิงอนุมาน โดยวิถึการสอนแบบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
คัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์
คณะวิทยาการจัดการ
2,000.00
49 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000253
ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการปรับเปลี่ยนความไวของ Staphylococcus aureus ต่อยาปฏิชีวนะ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
บุญเลี้ยง สุพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50,000.00
50 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000252
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก Data Acquisition (DAQ) ด้วยซอฟต์แวร์ Lab View   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมืองมล เสนเพ็ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30,000.00
51 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000251
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความกังวลและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนในวิชาการเขียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิไล ผิวมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
52 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000250
วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู : การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พื้นบ้านในลุ่มแม่น้ำเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีระวัฒน์ แสนคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
53 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000249
ปัญหาและมาตรการทางการกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นศาล ศึกษาเฉพาะคดีอาญาในเขตอำนาจศาลจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วีระยุทธ สุโขยะชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55,000.00
54 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000248
ความเหมาะสมของการนำระบบคณะลูกขุนมาใช้กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มาณพ ประวาลลัญฉกร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
55 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000247
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
56 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000241
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
196,200.00
57 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000240
วัฒนธรรมเชิงนิเวศในวรรณกรรมลูกอีสาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
58 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000239
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
59 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000238
การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของนักศึกษาคณะ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
60 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000237
ผลของการใช้สื่อการสอนกาลกิริยาภาษาอังกฤษเพื่อลดความผิดพลาดด้านการใช้ฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15,000.00
61 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000236
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์โดยใช้ชุดการฝึกแบบเน้นภาระงาน ฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15,000.00
62 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000235
การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พัชรินทร์ ดวงศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
63 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000234
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บริบทสถานที่ ฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เอื้องไพร วัลลภาชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
64 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000233
การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยวิธีการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มโดยใช้เทคนิค KWL-Plus   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
65 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000232
ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
66 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000231
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
67 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000230
การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพื้นบ้านอีสานสำหรับวงโยธวาทิต   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พงษ์พันธ์ เสาวดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
68 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000229
การถอดบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
69 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000228
การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโพนไทร อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ผการัตน์ พินิจวัฒน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
70 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000227
การใช้เวลาว่างกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
71 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000226
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ ฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
72 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000225
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
73 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000223
โมเดลการเรียนการสอนและฝึกอบรมหุ่นยนต์สำหรับแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อุดมพล นาอุดม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,000.00
74 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000222
การใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อรทัย จิตไธสง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
75 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000221
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภาษิตา ทุ่นศิริ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
76 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000220
อิทธิพลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในชุดดินเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
77 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000218
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเลย เรื่องทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กรวิกา สุวรรณกูล
คณะครุศาสตร์
5,000.00
78 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000217
การพัฒนาทักษะการวาดภาพกลับหัวตามแนวคิดทฤษฏีของเบ็ตตี้เอดเวิร์สสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัจฉรา หนูใหม่
คณะครุศาสตร์
5,000.00
79 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000216
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานของนักศึกษาโดยใช้ชุดการสอนประเภท ดีด สี ตี เป่า   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธิติกฤศ มาเพ็ชร
คณะครุศาสตร์
5,000.00
80 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000215
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาวิชาชีพครู   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปารีญา ราพา
คณะครุศาสตร์
5,000.00
81 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000214
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะพร ศรีวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
82 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000213
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการแนะแนวคณะครุศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กรวิกา สุวรรณกูล และคณะ
คณะครุศาสตร์
20,000.00
83 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000212
ความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร:การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานต์ธีรา พละบุตร
คณะวิทยาการจัดการ
20,000.00
84 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000211
การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครีบ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐชัย โปธิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
85 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000210
การพัฒนารูปแบบการผลิตหน้ากากผีตาโขนประยุกต์สมัยใหม่เชิงพาณิชย์สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เชิดเกียรติ กุลบุตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
86 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000209
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยใช้กรณีศึกษา (Case study)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ดวงพร บุญเลี้ยง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
87 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000208
แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WiL) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
88 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000207
ปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับบทบาททนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในคดีอาญา : กรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยวรรณ เสนาเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
89 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000206
แนวทางการส่งเสริมจัดการทุนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
90 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000205
การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
91 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000204
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูยุคประเทศไทย 4.0 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นพรัตน์ พันธุวาปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
92 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000203
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำข้อสอบแบบอัตนัยวิชากฎหมายล้มละลาย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เยาวพา กองเกตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
93 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000202
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ 3 มิติ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จิตราภา คนฉลาด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5,000.00
94 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000201
การทดสอบประสิทธิภาพของการอบแห้งผลิตภัณฑ์กาบหมากด้วยพาราโบล่าโดม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
95 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000200
การพัฒนากระดาษเส้นใยกาบหมาก   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พัฒนะ เจริญยิ่ง และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
96 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000199
การศึกษาการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วย Arduino Uno และ TB6560 ไดรเวอร์บอรด์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมืองมล เสนเพ็ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40,000.00
97 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000198
ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบจำลอง VAR   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิกร น้อยพรม
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
98 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000197
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กรภูศิษฐ์ แก้วมาก
คณะครุศาสตร์
40,000.00
99 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000196
การพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิ่ม อินทะสอน
คณะครุศาสตร์
30,000.00
100 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000195
การจัดทำป้ายบอกเล่าเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
คณะวิทยาการจัดการ
80,000.00
101 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000194
การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนนสายหลักและสายรองในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนัญชัย บุญหนัก และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
102 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000193
การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยฯ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนัญชัย บุญหนัก และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
103 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000192
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัจฉรียา คำยัง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
104 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000191
การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขง บ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย : ความชุกและความหนาแน่นของประชากร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยุวลี สีเสา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
105 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000190
การใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้งสาลีในชิฟฟ่อนเค้ก   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เกษร น้อยนาง