รายละเอียด ข้อมูลงานวิจัย (ทุนภายใน)

 

[รายละเอียด] โครงการวิจัย (ทุนภายใน)

# ปี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย/คณะ/สำนัก งบประมาณ
1 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000892
การวิเคราะห์แร่ธาตุในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว:กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและเมืองชนะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ฐิตินันท์ ธรรมโสม และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350,000.00
2 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000891
การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จิตติมา พีรกมล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
363,825.00
3 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000890
สัณฐานชีววิทยาและลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในถิ่นฐานที่ปลูกในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มาริษา เดอ เบลส์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
329,189.00
4 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000889
การบูรณาการภูมิปัญญาการใช้ใบย่านางและขมิ้นสำหรับการแปรรูปหน่อไม้อบแห้งโดยใช้เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปานฤทัย พุทธทองศรี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447,921.00
5 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000888
การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ทางการเกษตรในท้องถิ่น (รำเดือยและปลายเดือย) เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเลยและเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445,473.00
6 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000887
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหม่ำและไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อโคพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เตือนใจ ศิริพาหนะกุล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
416,268.00
7 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000886
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองข้าวเหนียวดำลืมผัว บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ประภาศรี เติมสายทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
250,000.00
8 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000885
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกิ่งสะทอน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนาธิป รักศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
325,364.00
9 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000884
ทุนทางสังคมกับจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย-ลาวจังหวัดเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุ่มแม่น้ำเหือง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรกมล ระหาญนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403,825.00
10 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000883
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านทรายขาวตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นพพล แก่งจำปา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198,000.00
11 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000882
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังกรณีศึกษาบริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
417,244.00
12 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000881
การปรับปรุงสมบัติที่ผิวของตะขอทออวนโดยการเคลือบผิวด้วยเทคนิคสปัตเตอริง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
423,938.00
13 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000880
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้ำ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐชัย โปธิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
408,000.00
14 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000879
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นรุวรรณ อยู่สำราญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
259,979.00
15 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000878
การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314,636.00
16 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000877
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุพรรณี พฤกษา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190,645.00
17 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000876
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100,356.00
18 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000875
การพัฒนาเตาอบแห้งยางพาราด้วยวิธีการผสมผสานพลังงานความร้อน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วุฒิภัทร จำรัสแนว และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
425,000.00
19 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000874
การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพสำหรับเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานต์ จันทระ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
378,635.00
20 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000873
การพัฒนาเครื่องนวดยางควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
407,034.00
21 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000872
การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปยางเครพที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วุฒิภัทร จำรัสแนว และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
387,912.00
22 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000871
การวิเคราะห์วิตามินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นภัสสร วงเปรียว และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333,102.00
23 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000870
การวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุวัชชัย มิสุนา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
350,000.00
24 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000869
การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิรมล ศรีชนะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349,677.00
25 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000868
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเตาโปงกับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สุชาดา พรหมโคตร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
425,000.00
26 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000867
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425,000.00
27 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000866
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของวนอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อลิสา โวหารกล้า
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
28 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000865
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไหมคำ ตันติปทุม
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
29 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000864
การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพลินพิศ โพธิ์วัน
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
30 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000863
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ นวัตกรรมองค์กรการได้เปรียบทางการแข่งขันต่อความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศศิธร กกฝ้าย
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
31 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000862
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านด่านศุลกากรหนองคาย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
32 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000861
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เพ็ญนภา แสงโสดา
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
40,000.00
33 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000860
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
34 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000859
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วีระยุทธ รัชตเวชกุล
คณะวิทยาการจัดการ
40,000.00
35 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000858
การสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธิติญา เหล่าอัน
คณะครุศาสตร์
50,000.00
36 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000857
พัฒนาชุดบอร์ดอุปกรณ์ทดลองสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96,000.00
37 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000856
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จารุพร มีทรัพย์ทอง
คณะวิทยาการจัดการ
100,000.00
38 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000855
ความสามารถในการสร้างคุณค่าของธุรกิจสปา ในประเทศไทย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สัญชัย เกียรติทรงชัย
คณะวิทยาการจัดการ
100,000.00
39 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000854
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลิลิตสุทธกรรม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ณัฐรช จอมพารา
คณะครุศาสตร์
46,204.00
40 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000853
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นโดยใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สมพิศ สีตะสุต
คณะครุศาสตร์
40,000.00
41 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000852
บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะนุช เหลืองาม
คณะครุศาสตร์
40,000.00
42 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000851
การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
โศจิวัจน์ เสริฐศรี และคณะ
คณะครุศาสตร์
65,200.00
43 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000850
การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลง AEC ของผู้ประกอบการจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อนุชา วิลัยแก้ว และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
69,563.00
44 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000849
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิกร น้อยพรม
คณะวิทยาการจัดการ
108,250.00
45 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000848
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ และคณะ
คณะครุศาสตร์
124,884.00
46 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000847
การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าตีนจกไทเลย สู่กระบวนการเรียนรู้ทางนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว และคณะ
คณะครุศาสตร์
116,629.00
47 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000846
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ฟ้อนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สรินทร คุ้มเขต และคณะ
คณะครุศาสตร์
102,165.00
48 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000845
รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดการพัฒนาครูด้วยวิธีเสริมพลัง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จุฑามาส ศรีจำนงค์ และคณะ
คณะครุศาสตร์
125,000.00
49 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000844
การผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเปลือกแมคคา เดเมียด้วยเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92,400.00
50 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000843
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124,770.00
51 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000842
การสร้างศักยภาพการอ่านของเยาวชนในศตวรรษ ที่ 21   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
125,000.00
52 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000841
การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียนของครูในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
คมยุทธ ไชยวงษ์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
124,278.00
53 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000840
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่องขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักศึกษา บ.5718ข.   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จีราวัฒน์ มันทรา
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
54 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000839
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มในรายวิชาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ห้อง 5817ข ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมชยา ท่าพิมาย
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
55 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000838
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD รายวิชาหลักการบัญชีชั้นต้นเรื่องการบัญชีธุรกิจการผลิตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5914ข สาขาวิชาการจัดการ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
56 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000837
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5909 โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ QCC   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
57 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000836
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assisted Individualization : TAI)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
58 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000835
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5905   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศิริรัตน์ คำใส
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,000.00
59 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000834
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการเงินชุมชน เรื่อง หลักการปล่อยกู้ของนักศึกษา บ.5816   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จิราวดี กำยาน
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
60 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000833
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินโดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิกร น้อยพรม
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
61 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000832
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนาทางการตลาดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษา บ.5708   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จารุพร มีทรัพย์ทอง
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
62 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000831
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร เรื่อง องค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบใบช่วยสอน (Instruction Sheet) ของนักศึกษา นศ.5701   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
คณะวิทยาการจัดการ
5,000.00
63 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000830
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวรรณคดีเอกของไทยโดยใช้เกมและการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศาริศา สุขคง
คณะครุศาสตร์
5,000.00
64 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000829
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เรื่องบริการให้การปรึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กรวิกา สุวรรณกูล
คณะครุศาสตร์
5,000.00
65 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000828
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สาคร พรหมโคตร และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425,000.00
66 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000827
ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไพโรจน์ บุตรเพ็ง และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20,000.00
67 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000826
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
68 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000825
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สถาพร บริบูรณ์วัฒน์ และคณะ
สำนักงานอธิการบดี
20,000.00
69 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000824
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จตุรงค์ สว่างวงศ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
70 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000823
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มหิธร จิตตเกษม
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
40,000.00
71 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000822
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปง บ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พยุงพร ศรีจันทวงษ์ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
400,000.00
72 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000821
การจัดการความรู้จิตรกรรมฝาผนังบนผนังสิมวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย : การสื่อสารความรู้ สู่ผู้สื่อสารความหมายทางการท่องเที่ยว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วัชรินทร์ สินสิริ และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
73 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000820
การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35,000.00
74 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000819
รูปแบบการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
คณะวิทยาการจัดการ
80,000.00
75 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000818
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
จรัสศรี ศรีโภคา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
76 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000817
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กวิน บุญประโคน
คณะครุศาสตร์
30,000.00
77 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000816
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัมราภรณ์ หนูยอด และคณะ
คณะครุศาสตร์
50,000.00
78 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000815
ความหลากชนิดทางชีวภาพของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในหมู่บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
คณะครุศาสตร์
60,000.00
79 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000814
ความหลากชนิดของหอยทากบกในเขตภูเขาหินปูนบริเวณผาสามยอด จังหวัดหนองบัวลำภู   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติ ตันเมืองปัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60,000.00
80 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000813
การศึกษาการอ่านและออกเสียงตามสัทอักษรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
81 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000812
ผลของการฝึกกระโดดเชือกที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของนักศึกษาในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กวิน บุญประโคน
คณะครุศาสตร์
5,000.00
82 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000811
การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศิวารักข์ พรหมรักษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30,000.00
83 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000810
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์และชื่อสามัญและการอนุรักษ์พืชพื้นบ้านไทย บ้านโนนภูทอง ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
84 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000809
ถิ่นที่อยู่อาศัยและประชากรปูเจ้าพ่อหลวงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
433,534.00
85 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000808
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พุฒิพร เจียรประวัติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
86 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000807
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในชั้นเรียนของ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นันทพร กงภูเวช
คณะครุศาสตร์
5,000.00
87 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000806
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55,200.00
88 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000805
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะนุช เหลืองาม
คณะครุศาสตร์
5,000.00
89 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000804
การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อาทิตย์ ถมมา
คณะครุศาสตร์
5,000.00
90 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000803
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ชาบัว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
นิรมล ศรีชนะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85,000.00
91 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000802
การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พนิตศรี ศรีเชื้อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
92 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000801
โครงการย่อย 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สิริโสภา ชลพัชร์สิทธิกุล และคณะ
นักวิจัยภายนอก
621,132.00
93 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000800
โครงการย่อย 3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วาสนา ดิษฐพรม และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
733,541.00
94 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000799
โครงการย่อย 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
676,974.00
95 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000797
การพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุรภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าว และด้วงมะพร้าวอบกรอบ สู่สินค้ามาตรฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงด้วงมะพร้าว อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะพงษ์ ชุมศรี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150,000.00
96 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000796
การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษกาบหมากที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากกาบหมากบ้านท่าดีหมี ตำบปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานดา ปุ่มสิน และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150,000.00
97 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000795
การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150,000.00
98 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000794
การพัฒนาและต่อยอดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสินค้า   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กิตติ ตันเมืองปัก และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
470,000.00
99 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000793
การจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และขยายผลแก่โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schools)   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วัลลภ ขุนทำนาย