รายละเอียด ข้อมูลงานวิจัย (ทุนภายใน)

 

[รายละเอียด] โครงการวิจัย (ทุนภายใน)

# ปี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย/คณะ/สำนัก งบประมาณ
1 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000047
เรื่องที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140,725.00
2 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000046
ผลของการฝึกเต้นบาสโลปร่วมกับท่ารำไหว้ครูมวยไทยต่อสุขสมรรถนะ และความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ยรรยงค์ พานเพ็ง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209,343.00
3 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000045
ผีตาโขนม่วนซื่น : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรมจากแรงบันดาลใจสีสันงานประเพณีผีตาโขน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
4 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000044
การพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนกลุ่มบ้านบุ่งสไล่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อิสริยภรณ์ ชัยกุหลาบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
5 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000043
การศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พงษ์เทพ บุญเรือง และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
6 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000042
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์ และคณะ
คณะครุศาสตร์
100,000.00
7 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000041
การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยโครงการประกวดวาดภาพจิตกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
8 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000040
โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มนตรี คำวัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
9 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000039
การใช้หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
10 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000038
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
11 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000034
การจัดทำระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง big data โดยใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ภูมิสังคม และสิ่งแวดล้อม 5 หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
300,000.00
12 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000033
การจัดการเรียนรู้หลักการพัฒนาชุมชนแบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีแห่งประชาธิปไตย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5,000.00
13 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000032
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อรทัย จิตไธสง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
14 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000031
ผลของการเสริมสารสกัดจากว่านหางจระเข้ต่อคุณภาพของน้ำเชื้อแช่แข็งโค   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศรุติวงศ์ บุญคง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20,000.00
15 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000030
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกนิวเมตริกส์ ควบคุมด้วยบอร์ดอาร์ดูโน่   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เมืองมล เสนเพ็ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25,000.00
16 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000029
เรื่องที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140,725.00
17 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000028
เรื่องที่ 3 การจัดการของเสียสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภาณุมาศ พรหมเทศ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140,725.00
18 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000027
เรื่องที่ 2 การออกแบบและวางผังโรงเรือนสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กานต์ จันทระ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
140,725.00
19 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000026
การพัฒนาโปรแกรม EIC ออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัมราภรณ์ หนูยอด และคณะ
คณะครุศาสตร์
300,000.00
20 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000025
การพัฒนาเยาวชนให้รู้รักสามัคคีและเป็นพลเมืองดีของจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กัลยา ยศคำลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000.00
21 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000024
นวัตกรรมการพัฒนาผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลในเขตจังหวัดเลยเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000.00
22 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000023
การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สุงอายุในชุมชนบ้านภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ภัทรธิรา ผลงาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
150,000.00
23 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000022
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปิยะพร ศรีวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
24 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000021
การจัดการเรียนรู้หลักการพัฒนาชุมชนแบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีแห่งประชาธิปไตย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,000.00
25 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000020
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
26 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000019
รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเขตจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ธนภัทร ใจเย็น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50,000.00
27 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000018
รูปแบบการค้าในตลาดท้องถิ่นข้ามชาติไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และบ้านบ่อแตนแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วิชญ์ มะลิต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15,000.00
28 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000017
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เยาวพา กองเกตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
29 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000016
ผลการใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พนิดา ตาสี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38,820.00
30 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000015
ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต่อครูพี่เลี้ยง   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
กฤษณา ยอดมงคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
31 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000014
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวขึ้นภูโดยรถอีแต๊ก ระหว่างชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิด จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
32 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000013
ชุดฝึกทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนแบบพื้นบ้านอีสาน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
33 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000012
แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตสีเขียววิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
เปรมชัย มูลหล้า และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
117,400.00
34 2561
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
รหัส : LRU-100000011
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายโดยใช้โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อัมราภรณ์ หนูยอด และคณะ
คณะครุศาสตร์
265,992.00
35 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000010
แนวทางการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
อรนิต ประนมไพร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
36 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000009
ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาจริยธรรมประชาชน:กรณีศึกษาพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25,000.00
37 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000008
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40,000.00
38 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000007
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเข้าถึงสิทธิในกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาจังหวัดเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ดวงพร บุญเลี้ยง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60,000.00
39 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000006
การศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ปาริชาติ แสงระชัฎ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20,000.00
40 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
รหัส : LRU-100000005
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจให้เป็นไปตามความคาดหวังของสถานประกอบ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ชมพูนุท ธีราวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000.00
41 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000004
การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : อิทธิพลของการพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้แก่ผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
พัชรินทร์ ดวงศรี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000.00
42 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000003
การศึกษากระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ความรัก ความสามัคคี ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผ่านกิจกรรมศิลปกรรมเชิงสุนทรียภาพ   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
200,000.00
43 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000002
การศึกษาวิถีวัฒนธรรมอาหารพื้นที่ บ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย:การสืบสาน การประยุกต์และการสร้างสรรค์อาหารสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
วีระ อิสโร และคณะ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
152,000.00
44 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
รหัส : LRU-100000001
การส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม   [ชุดโครงการวิจัยเดี่ยว]
มหิธร จิตตเกษม และคณะ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
100,000.00

รายละเอียด ข้อมูลงานวิจัย (ทุนภายนอก)

 

[รายละเอียด] โครงการวิจัย (ทุนภายนอก)

# ปี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย/คณะ/สำนัก งบประมาณ