[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000105
ปีงบประมาณ
2561
แหล่งทุน
มรภ.สกลนคร
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 0)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
3. ดร. สรินทร คุ้มเขต (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 0)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน