[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000106
ปีงบประมาณ
2561
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายนอก
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักรเรียนปกติและนักเรียนที่มีการบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) ในโรงเรียนด้วยการใช้นักเรียนจิตอาสาและการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนรู้
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน