[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000146
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. นาย วุฒิภัทร หนูยอด (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 20)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน