[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000148
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องงานประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน