[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000149
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40)
2. นางสาว ปิยะนุช เหลืองาม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 40)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี สิทธิพรหม (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 20)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน