[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000185
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ เรื่อง ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.6008 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAL:Computer Assisted Instruction
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน