[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000191
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การศึกษาขั้นต้นของปรสิตในปลาเนื้ออ่อนประมงในแม่น้ำโขง บ้านคกเลาเหนือ จังหวัดเลย : ความชุกและความหนาแน่นของประชากร
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. ยุวลี สีเสา (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 70)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
4. ดร. สุภาวดี สำราญ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
5. นางสาว เกษร น้อยนาง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
6. ดร. Melanie Gay (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
นักวิจัยภายนอก
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน