[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000192
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ดร. ณัจฉรียา คำยัง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 85)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
4. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์ (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 5)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน