[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000193
ปีงบประมาณ
2560
แหล่งทุน
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์การเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณที่อยู่รอบแม่น้ำเลยฯ
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
นักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 80)
2. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
3. ดร. ณัจฉรียา คำยัง (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 10)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน