[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000195
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การจัดทำป้ายบอกเล่าเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The Creation of Storytelling Sing In an Eco-Tourism Attraction along with Bicycle in Loei Province.
นักวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน