[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000196
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบซิปป้า (CIPPA) และสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Developing CIPPA Learning Management Activities and Mixed Media to Improve Mathematics Learning Achievement for Grade 3 Students.
นักวิจัย
1. นางสาว นิ่ม อินทะสอน (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน