[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000197
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
The Need Assessment in Educational Measurement and Evaluation Competencey of Physical Education Pre-Service Teachers as Perceived by Faculty Supervisor and Mentoring Teacher from Collaborating Schools for Teaching Professional Development of Education Faculty Loei Rajabhat University.
นักวิจัย
1. นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน