[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000199
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การศึกษาการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วย Arduino Uno และ TB6560 ไดรเวอร์บอรด์
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
A Case Study of Computer Numerical Control Machine by Arduino Uno and TB6560 Diver Board
นักวิจัย
1. ดร. เมืองมล เสนเพ็ง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 100)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน