[รายละเอียด] โครงการวิจัย

 
รหัสโครงการวิจัย
LRU-100000200
ปีงบประมาณ
2562
แหล่งทุน
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
ประเภททุน
ทุนภายใน
ชื่องานวิจัย ภาษาไทย
การพัฒนากระดาษเส้นใยกาบหมาก
ชื่องานวิจัย ภาษาอังกฤษ
Development of Areca Sheath Fiber Paper.
นักวิจัย
1. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริหล้า (นักวิจัยร่วม, ร้อยละการทำวิจัย 50)
สาขาวิชา/กลุ่มงาน
คณะ/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
คำสำคัญ
สถานะโครงการ
กำลังดำเนินการ
บทคัดย่อ
เล่มรายงาน